Allmänna Villkor Local Connect Falköping AB 20150608

 1. Inledning

  1.1. Avtalet gäller ej juridisk person

  1.2. Dessa allmänna villkor gäller då LOCAL CONNECT FALKÖPING AB (”LOCAL CONNECT FALKÖPING”) till en småhusägare (”Fastighetsägaren”) tillhandahåller installation av fiberkabel och Kundplacerad utrustning på Fastigheten.

  1.3. Fastighetsägaren får genom LOCAL CONNECT FALKÖPING Stadsnät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att  erhålla Bredbandstjänster.

  1.4. Avtalet reglerar inte tillhandahållande av Bredbandstjänster.

 1. Definitioner

  2.1. Med Bredbandstjänster avses Tjänsteleverantörs vid var tid tillhandahållna tjänster.

  2.2. Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet.

  2.3. Med Kundplacerad utrustning avses utrustning som ägs eller tillhandahålls av LOCAL CONNECT FALKÖPING AB eller dess              Kommunikationsoperatör (nedan nämnt LOCAL CONNECT FALKÖPING) och som placeras hos Fastighetsägaren för att möjliggöra Tjänsteleverantörs tillhandahållande av Bredbandstjänster.

  2.4. Med Kommunikationsoperatör avses den som vid var tid tillhandahåller drift av nät.

  2.5. Med Tjänsteleverantör avses den som vid var tid enligt bredbandswebben.se tillhandahåller Bredbandstjänst över LOCAL CONNECT FALKÖPING Stadsnät.

 1. Local Connect Falköping’s åtaganden

  3.1. Local Connect Falköping´s erbjudande av LOCAL CONNECT FALKÖPING Stadsnät omfattar anläggande av fiberkabel och i förekommande fall kanalisation, inklusive kundplacerad utrustning och nödvändiga anslutningar på det sätt som anges i avtalet   samt anslutning av fiberkabeln till Local Connect Falköpings´s Stadsnät.

  3.2. LOCAL CONNECT FALKÖPING ansvarar för leverans av fiberkabeln fram till kundplacerad utrustning.

  3.3. En bedömning och förprojektering sker av området och för att utbyggnad skall ske krävs en hög anslutningsgrad i området. Anslutningsgrad påverkar även prioriteringsordning av utbyggnad.

  3.4. LOCAL CONNECT FALKÖPING förbehåller sig rätten att annullera beställning under den gällande 24 månaders period.

  3.5. När förprojektering är färdig meddelas kund om byggstart sker och förväntad installationstid.

  3.6. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. LOCAL CONNECT FALKÖPING svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

  3.7. LOCAL CONNECT FALKÖPING ansvarar för återfyllning och återställning efter schaktning samt grovstädning efter installation.  Undantaget hårdgjorda ytor såsom asfalt och stenbelagda ytor. För entreprenadarbetena enligt denna paragraf gäller allmänna  bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05.

 1. Fastighetsägarens åtaganden

  4.1. För det fall Fastigheten ägs av flera personer åtar sig Fastighetsägaren att inhämta fullmakt om rätt att ingå Avtalet från övriga delägare i Fastigheten.

  4.2. Undertecknad beställning är bindande enligt avtalat.

  4.3. I god tid innan installationen påbörjas ska Fastighetsägaren finnas tillgänglig för att tillsammans med LOCAL CONNECT FALKÖPING planera installationen. Om LOCAL CONNECT FALKÖPING så begär ska Fastighetsägaren förse LOCAL CONNECT FALKÖPING med fastighetsbeskrivning, ritningar över Fastigheten och berörda byggnader utvisande nödvändig information för  anslutning och installation. Fastighetsägaren ansvarar för att sådan information är korrekt och fullständig.

  4.4. Fastighetsägaren ska bereda LOCAL CONNECT FALKÖPING tillträde till Fastigheten. LOCAL CONNECT FALKÖPING ska beredas fri framkomlighet där arbeten ska utföras

  4.5. Fastighetsägaren ansvarar för den del som omfattas av arbetet på egen tomt för införskaffande av eventuella myndighets  tillstånd eller tillstånd från andra som är nödvändiga för installation. Fastighetsägaren står för kostnaden för sådant tillstånd. Om sådant tillstånd inte medges har LOCAL CONNECT FALKÖPING rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet.

  4.6. Fastighetsägaren ansvarar för att det i nära anslutning till Kundplacerad utrustning finns eluttag samt för den strömförbrukning som är nödvändig för driften av Kundplacerad utrustning.

  4.7. Fiberkabel och Kundplacerad utrustning får inte utan LOCAL CONNECT FALKÖPING’s skriftliga medgivande flyttas från den plats där den installerats. Fastighetsägaren står risken för skada på och förlust av fiberkabel och Kundplacerad utrustning på fastigheten från den tidpunkt då fiberkabeln respektive den Kundplacerade Utrustningen installerats.

  4.8. Fastighetsägaren får inte reparera eller utföra service på fiberkabel eller Kundplacerad utrustning. Vid behov av reparation eller service ska Fastighetsägaren vända sig till den Tjänsteleverantör som enligt avtal med Fastighetsägaren tillhandahåller  Bredbandstjänst till denne. För det fall Fastighetsägaren inte ingått sådant avtal ska Fastighetsägaren istället vända sig till  LOCAL CONNECT FALKÖPING.

  4.9. Fastighetsägaren får inte utan LOCAL CONNECT FALKÖPING’s skriftliga samtycke göra påbyggnader på eller ändringar i, eller ta bort delar eller märkning avseende ägandeförhållanden från Kundplacerad utrustning. Fastighetsägaren ska följa de anvisningar  som LOCAL CONNECT FALKÖPING från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Kundplacerad utrustning.

  4.10. Fastighetsägaren får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen eller framtida drift av installationen.

  4.11. Fastighetsägaren ansvarar för att förhindra att obehörig person ges tillgång till fiberkabeln och till kundplacerad utrustning och fastighetsägaren ska omedelbart meddela LOCAL CONNECT FALKÖPING om så ändå sker.

 1. Ersättning

  5.1. Fastighetsägaren ska betala överenskommen ersättning enligt beställningsformuläret när installationen är klar. Samtliga priser  är inklusive mervärdesskatt.

  5.2. Fastighetsägaren ska betala faktura inom trettio (30) dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan.

  5.3. Om Fastighetsägaren inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har LOCAL CONNECT FALKÖPING rätt till ersättning för  betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

  5.4. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet till annan.

  5.5. ROT avdrag kan nyttjas enligt Skatteverkets vid var tid gällande regler. Den del av anslutningsavgift för arbete på tomtmark som  är ROT berättigat kan förändas över tid. För det fall Skatteverket efter begäran inte medger – helt eller delvis – utbetalning äger  entreprenören rätt att omgående fakturera beställaren återstående del av arbetskostnaden. Beställaren är betalningsskyldig för            detta belopp och betalning ska betalas till entreprenören inom 10 dagar från fakturering. Dröjsmålsränta utgår från och med den dag entreprenören begärde utbetalning från Skatteverket.

 1. Äganderätt

  6.1. Fiberkabel och kanalisation ägs av LOCAL CONNECT FALKÖPING. Kundplacerad utrustning ägs av LOCAL CONNECT FALKÖPING.

  6.2. Avtalet innebär inte att äganderätten till fiberkabel, kanalisation eller till Kundplacerad utrustning övergår till Fastighetsägaren och Fastighetsägaren får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över fiberkabel, kanalisation eller sådan utrustning.

 1. Skadestånd

  7.1. Fastighetsägaren har rätt till ersättning för direkt skada som LOCAL CONNECT FALKÖPING, eller någon för vilken LOCAL CONNECT FALKÖPING svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Fastighetsägaren har inte rätt till ersättning för indirekta   skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador.

  7.2. Begränsningarna av LOCAL CONNECT FALKÖPING’s skadeståndsskyldighet enligt punkt 7.1 ovan gäller inte i fall av uppsåt eller  grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

  7.3. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt till ersättning för skada som Fastighetsägaren, eller någon för vilken Fastighetsägaren   svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Om Fastighetsägarens skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som  oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

 1. Reklamation

  8.1. Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det att  den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde upptäckas. Reklamation kan framföras   muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

 1. Force Majeure

  9.1. Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt  försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade  l  leveranser från LOCAL CONNECT FALKÖPING’s underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet

  9.2. Såsom Befriande Omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,  arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning,  naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man.

 1. Kunduppgifter, m.m.

  10.1. Med ”Kunduppgift” avses uppgift om Fastighetsägaren såsom namn, adress, personnummer eller annan uppgift om fastighetsägaren.

  10.2. Fastighetsägaren ska på LOCAL CONNECT FALKÖPING´s begäran lämna de uppgifter som LOCAL CONNECT FALKÖPING behöver för installation av LOCAL CONNECT FALKÖPING Stadsnät. Fastighetsägaren ska utan dröjsmål meddela LOCAL CONNECT FALKÖPING eventuella ändringar i sådana uppgifter.

  10.3. LOCAL CONNECT FALKÖPING behandlar Kunduppgifter för att installera LOCAL CONNECT FALKÖPING Stadsnät, fullgöra   skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt för att marknadsföra LOCAL CONNECT FALKÖPING’s och LOCAL CONNECT FALKÖPING’s samarbetspartners varor och tjänster. Kunduppgifter lämnas ut till Tjänsteleverantörer förderas marknadsföring av sina varor och tjänster. Fastighetsägaren samtycker till att Kunduppgifter får användas för sådan  marknadsföring. Fastighetsägaren kan återkalla samtycket när som helst genom skriftligt meddelande till LOCAL CONNECT FALKÖPING.

  10.4. Om det behövs för installation av LOCAL CONNECT FALKÖPING Stadsnät lämnas Kunduppgifter ut till LOCAL CONNECT FALKÖPING’s samarbetspartners.

  10.5. LOCAL CONNECT FALKÖPING får för kreditbedömning inhämta uppgifter om Fastighetsägaren även från annat personregister  än LOCAL CONNECT FALKÖPING’s kundregister.

 1. Uppsägning

  11.1. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om 11.1.1. Enligt punkt  3.3, Ej tillräcklig anslutningsgrad uppnås. 11.1.2. Fastighetsägaren brutit mot sina åtaganden enligt någon av punkterna 4.1, 4.3, 4.4 och 4.5.

 1. Övrigt

  12.1. Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Ändring av allmänna villkor underrättas via brev eller e-mail till kund.

  12.2. I avtalet angivna priser förutsätter att dels de faktiska omständigheterna rörande Fastigheten överensstämmer med vad fastighetsägaren uppgivit senast i samband med Avtalets ingående, dels att installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt   stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av LOCAL CONNECT FALKÖPING vid Avtalets ingående. I annat fall har  LOCAL CONNECT FALKÖPING rätt till ersättning från Fastighetsägaren för eventuella tillkommande kostnader eller att med  omedelbar verkan frånträda Avtalet.

  12.3. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller LOCAL CONNECT FALKÖPING Stadsnät.

 1. Tvist

  13.1. Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av  allmänna reklamations-nämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. 

Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.