Allmänna Villkor Local Connect Falköping, Näringsidkare 20150812

Allmänna Villkor Local Connect Falköping, Näringsidkare 20150812

 

 1. Inledning

  1.1. Avtalet gäller juridisk person

  1.2. Dessa allmänna villkor gäller då LOCAL CONNECT FALKÖPING AB (Nedan nämnd LOCAL CONNECT FALKÖPING) till  Näringsidkare (Nedan nämnd Kund) tillhandahåller installation av fiberkabel och Kundplacerad utrustning på Fastigheten.

  1.3. Kund får genom Local Connect Falköping möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

  1.4. Avtalet reglerar inte tillhandahållande av Bredbandstjänster.

 2. Definitioner

  2.1. Med Bredbandstjänster avses Tjänsteleverantörs vid var tid tillhandahållna tjänster.

  2.2. Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet.

  2.3. Med Kundplacerad utrustning avses utrustning som ägs eller tillhandahålls av LOCAL CONNECT FALKÖPING AB eller dess        Kommunikationsoperatör (nedan nämnt LOCAL CONNECT FALKÖPING) och som placeras hos Kund för att möjliggöra tjänsteleverantörs tillhandahållande av Bredbandstjänster.

  2.4. Med Kommunikationsoperatör avses den som vid var tid tillhandahåller drift av nät.

  2.5. Med Tjänsteleverantör avses den som vid var tid enligt bredbandswebben.se tillhandahåller Bredbandstjänst över Local Connect Falköping Fibernät.


 3. LOCAL CONNECT FALKÖPING´s åtaganden

   

  3.1. Local Connect Falköping Fibernäterbjudande omfattar anläggande av fiberkabel och i förekommande fall kanalisation, inklusive kundplacerad utrustning och nödvändiga anslutningar på det sätt som anges i avtalet samt anslutning av fiberkabeln till Local Connect Falköping Fibernät.

  3.2. LOCAL CONNECT FALKÖPING ansvarar för leverans av fiberkabeln fram till kundplacerad utrustning.

  3.3. En bedömning och förprojektering sker av området och för att utbyggnad skall ske krävs en hög anslutningsgrad i området.  Anslutningsgrad påverkar även prioriteringsordning av utbyggnad.

  3.4. LOCAL CONNECT FALKÖPING förbehåller sig rätten att annullera beställning under den angivna bindningstiden.

  3.5. När förprojektering är färdig meddelas kund om byggstart sker och förväntad installationstid.

  3.6. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet. LOCAL CONNECT FALKÖPING svarar i så fall för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.

  3.7. LOCAL CONNECT FALKÖPING ansvarar för återfyllning och återställning efter schaktning samt grovstädning efter installation. Undantaget hårdgjorda ytor såsom asfalt och stenbelagda ytor. För entreprenadarbetena enligt denna
   paragraf gäller allmänna bestämmelser för småhusentreprenader ABS 05.


 4. Kunds åtaganden

   

  4..1 För det fall Kund ej är ägare av gällande fastighet eller fastighet ägs av flera ägare åtar sig Kund att inhämta fullmakt från ägare i fastigheten om rätt att ingå Avtal gällande installation av fiber.

  4.2. Undertecknad beställning är bindande enligt avtalat.

  4.3. I god tid innan installationen påbörjas ska Kund finnas tillgänglig för att tillsammans med LOCAL CONNECT FALKÖPING planera installationen. Om LOCAL CONNECT FALKÖPING så begär ska Kund förse LOCAL CONNECT FALKÖPING med  fastighetsbeskrivning, ritningar över Fastigheten och berörda byggnader utvisande nödvändig information för anslutning och installation. Kund ansvarar för att sådan information är korrekt och fullständig.

  4.4. Kund ska bereda LOCAL CONNECT FALKÖPING tillträde till Fastigheten. LOCAL CONNECT FALKÖPING ska beredas fri framkomlighet där arbeten ska utföras.

  4.5. Kund ansvarar för den del som omfattas av arbetet på egen tomt för införskaffande av eventuella myndighets tillstånd eller tillstånd från andra som är nödvändiga för installation. Kund står för kostnaden för sådant tillstånd. Om sådant tillstånd inte medges har LOCAL CONNECT FALKÖPING rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet.

  4.6. Kund ansvarar för att det i nära anslutning till Kundplacerad utrustning finns eluttag samt för den strömförbrukning som är nödvändig för driften av Kundplacerad utrustning.

  4.7. Fiberkabel och Kundplacerad utrustning får inte utan LOCAL CONNECT FALKÖPING’s skriftliga medgivande flyttas från den plats där den installerats. Kund står risken för skada på och förlust av fiberkabel och Kundplacerad utrustning på  fastigheten från den tidpunkt då fiberkabeln respektive den Kundplacerade Utrustningen installerats.

  4.8. Kund får inte reparera eller utföra service på fiberkabel eller Kundplacerad utrustning. Vid behov av reparation eller service ska Kund vända sig till den Tjänsteleverantör som enligt avtal med Kund tillhandahåller Bredbandstjänst till denne. För det fall Kund inte ingått sådant avtal ska Kund istället vända sig till LOCAL CONNECT FALKÖPING.

  4.9. Kund får inte utan LOCAL CONNECT FALKÖPING’s skriftliga samtycke göra påbyggnader på eller ändringar i, eller ta bort delar eller märkning avseende ägandeförhållanden från Kundplacerad utrustning. Kund ska följa de anvisningar som LOCAL  CONNECT FALKÖPING från tid till annan utfärdar beträffande skötsel och användning av Kundplacerad utrustning.

  4.10. Kund får inte uppföra byggnad, ändra marknivån eller vidtaga andra åtgärder som äventyrar funktionen eller framtida drift  av installationen.

  4.11. Kund ansvarar för att förhindra att obehörig person ges tillgång till fiberkabeln och till kundplacerad utrustning och Kund  ska omedelbart meddela LOCAL CONNECT FALKÖPING om så ändå sker.

 5. Ersättning

   

  5.1. Kund ska betala överenskommen ersättning enligt Avtalet när installationen är klar. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

  5.2. Kund ska betala faktura inom trettio (30) dagar från fakturadatum i enlighet med anvisningar angivna på fakturan

  5.3. Om Kund inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har LOCAL CONNECT FALKÖPING rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

  5.4. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet till annan.

 

 1. Äganderätt

   

  6.1. Fiberkabel och kanalisation ägs av LOCAL CONNECT FALKÖPING. Kundplacerad utrustning ägs av LOCAL CONNECT FALKÖPING eller dess kommunikationsoperatör.

  6.2. Avtalet innebär inte att äganderätten till fiberkabel, kanalisation eller till Kundplacerad utrustning övergår till Kund och Kund   får inte sälja, pantsätta, hyra eller låna ut eller på annat sätt förfoga över fiberkabel, kanalisation eller sådan utrustning.

 2. Skadestånd

  7.1. Kund har rätt till ersättning för direkt skada som LOCAL CONNECT FALKÖPING, eller någon för vilken LOCAL CONNECT FALKÖPING svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Kund har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven  vinst eller andra följdskador.

  7.2. Begränsningarna av LOCAL CONNECT FALKÖPING’s skadeståndsskyldighet enligt punkt 7.1 ovan gäller inte i fall av uppsåt   eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

  7.3. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt till ersättning för skada som Kund, eller någon för vilken Kund svarar, förorsakat  genom vårdslöshet. Om Kunds skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan  ersättningen jämkas.

 3. Reklamation

  8.1. Invändning mot faktura eller begäran om skadestånd ska, för att kunna göras gällande, framställas inom skälig tid efter det  att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller borde upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

 4. Force Majeure

  9.1. Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller  underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin  grund i försenade leveranser från LOCAL CONNECT FALKÖPING’s underleverantör som orsakats av Befriande omständighet.

  9.2. Såsom Befriande Omständighet kan anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion,  översvämning, naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man.

 5. Kunduppgifter, m.m.

  10.1. Med ”Kunduppgift” avses uppgift om Kund såsom namn, adress, person/organisationsnummer eller annan uppgift om kund.

  10.2. Kund ska på Local Connect Falköping begäran lämna de uppgifter som LOCAL CONNECT FALKÖPING behöver för  installation av Local Connect Falköping´s Fibernät. Kund ska utan dröjsmål meddela LOCAL CONNECT FALKÖPING  eventuella ändringar i sådana uppgifter.

  10.3. LOCAL CONNECT FALKÖPING behandlar Kunduppgifter för att installera Local Connect Falköping Fibernät, fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, för registervård samt för att marknadsföra LOCAL CONNECT FALKÖPING’s och LOCAL CONNECT FALKÖPING’s samarbetspartners varor och tjänster. Kunduppgifter lämnas ut till  tjänsteleverantörer  för deras marknadsföring av sina varor och tjänster. Kund samtycker till att Kunduppgifter får användas för sådan marknadsföring. Kund kan återkalla samtycket när som helst genom skriftligt meddelande till LOCAL CONNECT FALKÖPING.

  10.4. Om det behövs för installation av Local Connect Falköping Fibernät lämnas Kunduppgifter ut till LOCAL CONNECT  FALKÖPING´s samarbetspartners.

  10.5. LOCAL CONNECT FALKÖPING får för kreditbedömning inhämta uppgifter om Kund även från annat kundregister än LOCAL CONNECT FALKÖPING´s kundregister.

 6. Uppsägning

  11.1. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis till omedelbart upphörande om
            11.1.1. Enligt punkt 3.3, Ej tillräcklig anslutningsgrad uppnås
            11.1.2. Kund brutit mot sina åtaganden enligt någon av punkterna 4.1, 4.3, 4.4 och 4.5.

 7. Övrigt

  12.1. Dessa avtalsvillkor gäller tillsvidare. Ändring av allmänna villkor underrättas via brev eller e-mail till kund.

  12.2. I avtalet angivna priser förutsätter att dels de faktiska omständigheterna rörande Fastigheten överensstämmer med vad  Kund uppgivit senast i samband med Avtalets ingående, dels att installations- och anslutningsarbetena inte i övrigt stöter på hinder som inte skäligen kunde förutses av LOCAL CONNECT FALKÖPING vid Avtalets ingående. I annat fall har LOCAL CONNECT FALKÖPING rätt till ersättning från Kund för eventuella tillkommande kostnader eller att med omedelbar verkan frånträda Avtalet.

  12.3. LOCAL CONNECT FALKÖPING har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som  förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Local Connect Falköping Fibernät.

 8. Tvist

  13.1. Tvist vid tolkning eller tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist kan även prövas av  Allmänna reklamations-nämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas.


Driftstörningsinformation

Driftstörningar:

Det finns inga störningar att rapportera.

Planerade Avbrott:

Det finns inga planerade avbrott att rapportera.